ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา


เอกสารรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสอง
(รอบปีการศึกษา 2549 - 2553)


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLWktMYmJkSDh2Nms/edit?usp=sharing

Keynote ผลการประเมิน ระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2555

เอกสารรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบสาม
(รอบปีการศึกษา 2554 - 2558)


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLN01ZZmtWTV9pMGs/edit?usp=sharing

Keynote ผลการประเมิน ระดับคณะวิชา/ รายตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2555