งานแผนกลยุทธ์หน่วยงาน  --------------------------------------------------------------------------------------------
 • ผ.1 สรุปแผนการดำเนินงาน กิจกรรม / โครงการประจำ
 • ผ.2 สรุปแผนดำเนินงาน กิจกรรม / โครงการใหม่
 • ผ.3 สรุปงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์
 • ผ.4 แบบสรุปงบประมาณประจำปี
 • ผ.5 รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / โครงการ
 • ผ.6 ปรับแผนกลางปี
 • รายละเอียดการของบประมาณหมวด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 255 ...
 • แผนการดำเนินงาน หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปีการศึกษา 255 ...
 • แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ.2553 - 2557
 • แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจ/หน่วยงาน พ.ศ.255 - พ.ศ. 255 ...
 • ตารางกำหนด โครงการ / กิจกรรม และเจ้าภาพดำเนินการ พ.ศ. 2553 - 2557
 • แผนที่ยุทธศาสตร์ / วิสัยทัศน์
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------
 • รายการหลักฐานอ้างอิงในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ตามแบบฟอร์มของสำนักนโยบายและแผน 
 • QA-01  สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
 • QA-02  สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร การรับรองมาตรฐาน การประเมินคุณภาพของหลักสูตร
 • QA-03 แสดงรายชื่อผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่บทความวิจัย 
 • QA-04  แสดงรายชื่อผลงานของผุ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์
 • QA-05  แสดงรายละเอียดการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพจากหน่วยงาน/ชมชนภายนอกและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 • QA-06  แสดงรายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชา คณะวิชา จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา
 • QA-07  แสดงรายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชา คณะวิชา ที่ลาศึกษาต่อประจำปีการศึกษา
 • QA-08  แสดงรายชื่อนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านผลชี้นำป้องกัน หรือแก้ปัยหาของสังคมในด้านต่างๆ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 • QA-09  แสดงรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท จำแนกตามประเภทกิจกรรม
 • QA-10  แสดงรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า จำแนกตามประเภทกิจกรรม
 • QA-11  แสดงรายชื่อและเงินสนับสนุนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำคณะวิชา ประจำปีการศึกษา
 • QA-12  แสดงรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา
 • QA-13  แสดงรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา
 • QA-14  แสดงรายชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
 • QA-15  แสดงรายชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม
 • QA-16  โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม
 • QA- 17  แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา
 • QA-18   แสดงรายชื่ออาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนุบสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา
 • QA-19   แสดงรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา
 • QA-20   ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (ตารางการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน)
 • QA-21   ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตารางการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน)
 • QA-22   ตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตารางการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน)
 • QA-23   ตารางที่ ป.4 ผลการตรวจตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตารางตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)
 • QA-24   ตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตารางตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน)
 • QA-25   เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุรภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา
 • QA-26   แบบประเมินผลโครงการกิจกรรม
 • QA-27   แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา
 • QA-28   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา
 • QA-29   แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • QA-30   แบบฟอร์มสรุปรายงานผลตามแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการประกันคุรภาพการศึกษา     
 • QA-31  แผนดำเนินงานปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษ
 • แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง
   • แบบฟอร์ม SAU - RM 1 ขั้นตอนหลักโครงการ/กิจกรรม(Key Process)
   • แบบฟอร์ม SAU - RM 2 การกำหนดวัตถุประสงค์(Objectives Map)
   • แบบฟอร์ม SAU - RM 3 การระบุความเสี่ยง(Rist Map)
   • แบบฟอร์ม SAU - RM 4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ
   • แบบฟอร์ม SAU - RM 5 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง(Degree of Rist)
   • แบบฟอร์ม SAU - RM 6 การประเมินความเสี่ยง
   • แบบฟอร์ม SAU - RM 7 การประเมินการควบคุม
   • แบบฟอร์ม SAU - RM 8 แผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม
   • แบบฟอร์ม SAU - RM. C 1 แผนบริหารความเสี่ยงประจำงวด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   • แบบฟอร์ม SAU - RM. C 2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • แบบฟอร์มวิเทศสัมพันธ์
   • แบบฟอร์ม IA 1 ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ
   • แบบฟอร์ม IA 2 บันทึกการติดต่อกับนักศึกษาต่างชาติ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------