ภาระงานของพวกเรา

  ภารกิจระดับสถาบัน 3 เรื่อง --------

1  งานแผนยุทธศาสตร์
2  
งานประกันคุณภาพการศึกษา
3  
งานบริหารความเสี่ยง