การจัดการความรู้ (KM)

      การจัดการความรู้(KM) สำนักนโยบายและแผน

        การจัดการความรู้ภายในhttps://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLQTM0TWkzTWdLT0E/view?usp=sharing

       การจัดการความรู้ร่วมกับ
คณะวิชา และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLNWctRWRxcmhsSkk/view?usp=sharing

      การจัดการความรู้ทั่วไป
https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLOEdiSlJhLUZHS00/view?usp=sharing
      

https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLNkpWSFhQMml2ekk/view?usp=sharing
MIND MAP QA 
ระดับหลักสูตรปริญญาตรี 

https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLVWZfTm1DV1R2b3c/view?usp=sharing
MIND MAP QA 
ระดับคณะวิชาปริญญาตรี  
 
                     


 MIND MAP QA 2557 (ระดับหลักสูตร / คณะวิชา)
                                      
                                           
          http://www.birdkm.com/                  https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLNHlZRkNHQnB2cU0/view?usp=sharing                                                                                                                                   MIND MAP QA 
                                                                                                                       ระดับหลักสูตรปริญญาโท 
                                                   
                             https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLTWRoYlFYZ2F3d0U/view?usp=sharing                                         
                                        MIND MAP QA                                 ข้อมูลจาก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์                                          ระดับคณะวิชาปริญญาโท                                                http://www.birdkm.com/