คณะกรรมการบริหารคุณภาพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ (QA Committee)


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 ปีการศึกษา 2559 New!


คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ New!


กรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะวิชาและ IO
(IO: Information Office ผู้ดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำหน่วยงาน) *****ประจำปีการศึกษา 2559 New!