คณะกรรมการบริหารคุณภาพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ (QA Committee)

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2559 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาและผู้รับผิดชอบข่าวสาร
สารสนเทศระดับคณะวิชา


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และผู้รับผิดชอบข่าวสาร
สารสนเทศระดับคณะวิชา