คณะกรรมการบริหารคุณภาพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ (QA Committee)

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาและผู้รับผิดชอบข่าวสาร
สารสนเทศระดับคณะวิชา