คณะกรรมการ ประกันคุณภาพฯ หน่วยงานสนับสนุน

 1. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักอธิการบดี
 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักบริหารการเงินและพัสดุ
 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 4. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักนโยบายและแผน
 5. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักวิชาการ
 6. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักวิจัย
 7. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักหอสมุดกลาง
 8. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล
 9. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สำนักกิจการนักศึกษา
 10. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนย์วิทยบริการ
 11. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 12. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา
 13. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
 14. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 15. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ