โครงสร้างการดำเนินงาน (Organization Structure)


     ครอบครัวของเรา | ติดต่อเรา (Contact US)
 

ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผน

นางธิดา  จินดามณี
tidaj@sau.ac.th
02 807 4500
ต่อ 347
 

    งานกำกับนโยบาย ภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัย :-
 • ด้านแผนยุทธศาสตร์
 • ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 • ด้านบริหารความเสี่ยง

 

รองผู้อำนวยการ
นส.ศิตภัทร ยังอยู่
natthagany@sau.ac.th
02 807 4500
ต่อ 308


    งานในกำกับดูแล :-

 • ด้านแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย
 • งานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
 • งานตรวจติดตาม และประเมินประกันคุณภาพ
 • ด้านบริหารความเสี่ยง


 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวพนิดา  ดวงดาว
pphanida1965@gmail.com
02 807 4500
ต่อ 308
 

    งานในกำกับดูแล :-

 • ด้านแผนยุทธศาสตร์
 • ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 • ด้านบริหารความเสี่ยง
 

 


หัวหน้าสำนักงาน
02 807 4500
ต่อ 393
 


    งานในความดูแล :-

 • ด้านแผนยุทธศาสตร์
 • ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 • ด้านบริหารความเสี่ยง
 • งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • บันทึกข้อมูลระบบบัญชีและงบประมาณ
 

 


เจ้าหน้าที่
นางสมหมาย สีม่วง
sommais@sau.ac.th
02 807 4500
ต่อ 393
 


    งานในความดูแล :-
 • งาน SAR ระดับคณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 


 


เจ้าหน้าที่
นายทศพร  เกิดมณี
Tossapornk@sau.ac.th
02 807 4500
ต่อ 118
 


    งานในความดูแล :-

 • งาน SAR ระดับคณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
 • งาน SAR ระดับคณะวิชา คณะนิติศาสตร์
 
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐสุดา คงศรี
natsudak@sau.ac.th
02 807 4500
ต่อ 118
 


    งานในความดูแล :-
 •  งาน SAR ระดับคณะวิชา คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่

นางสาวนิศารัตน์  บวรภักดีวิวัฒน์
nisaratb@sau.ac.th
02 807 4500
ต่อ 308 

    งานในความดูแล :-
 •  งาน SAR ระดับคณะวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์