คู่มือ

  • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา   
  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพ.ศ. 2553 ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
  • มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 2553
  • เกณฑ์การศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
Comments