บ้านเราจากอดีต

สำนักนโยบายและแผน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

         

สำนักนโยบายและแผน
(Office of Policy and Planning)


ใช้อักษรย่อ สนผ.  เดิมชื่อ


"สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา"


สังกัดสำนักวิชาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย และได้เปลี่ยนชื่อ เป็น


"สำนักนโยบายและแผน"


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เลขที่ 171 / 2550 เมื่อ 7 สิงหาคม .. 2550


สำนักนโยบายและแผน มีพันธกิจ ระดับสถาบัน เกี่ยวกับ

การกำหนดระบบและกลไก

การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ประกอบด้วย


1. งาน
แผนยุทธศาสตร์
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา และ
3. งานบริหารความเสี่ยง