งานประกันคุณภาพ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
    • วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี           
    • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
    • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                  
    • มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
    • มหาวิทยาลัยมหิดล                                            
    • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
    • มหาวิทยาลัยศิลปากร                                        
    • มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
    • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย         
    • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
    • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                   
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
    • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
    • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ           
    • มหาวิทยาลัยสยาม
    • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
    • มหาวิทยาลัยคริสเตียน
    • มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)                  
    • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
    • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด                     
    • มหาวิทยาลัยธนบุรี
    • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                                 
    • วิทยาลัยแสงธรรม
    • วิทยาลัยเซนต์เทเรซา                                         
    • วิทยาลัยทองสุข
    • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม                                    
    • สถาบันอาศรมศิลป์
  • โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพ ม.อ.อ.
  • แผนกประกันคุณภาพการศึกษา
    • โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
    • ขอบข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนโยบายและแผน
    • นโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์