งานประกันคุณภาพ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี           
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                  
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
  • มหาวิทยาลัยมหิดล                                            
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร                                        
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย         
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
  • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                   
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
  • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ           
  • มหาวิทยาลัยสยาม
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
  • มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)                  
  • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด                     
  • มหาวิทยาลัยธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                                 
  • วิทยาลัยแสงธรรม
  • วิทยาลัยเซนต์เทเรซา                                         
  • วิทยาลัยทองสุข
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม                                    
  • สถาบันอาศรมศิลป์
 • โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพ ม.อ.อ.
 • แผนกประกันคุณภาพการศึกษา
  • โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
  • ขอบข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักนโยบายและแผน
  • นโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์