แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์        
ปีการศึกษา 2559- 2563 

          
https://drive.google.com/file/d/1cOUDq6aiNhpzfWa0bBBxWUPQkQdDUlFG/view?usp=sharing