ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
https://drive.google.com/=0B72DBSyvJ7tLRl9EaFVVdHdhRkE

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2559 - 2563


การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ 
ปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย