แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์        
ปีการศึกษา 2564 - 2568 

    
https://drive.google.com/file/d/13qTYRdtuKZo6Z5AKnEa9jRcQXC8uUKM8/view?usp=sharing