แผนยุทธศาสตร์


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLREllQmZQSjlieXc/view?usp=sharing

 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2559 - 2563https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLRlJ5cmJiSUZBTXc/view?usp=sharing

 การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ 
ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย