รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR Template)

      SAR 2557 
       หลักสูตรปริญญาตรี   
 • ปก คำนำ สารบัญ
 • ส่วนที่ 2 ส่วนสำคัญ
 • ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 
 • ภาคผนวก

       SAR 2557 
       หลักสูตรปริญญาโท    
 • ปก คำนำ สารบัญ
 • ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ภาพรวม
 • ส่วนที่ 2 ส่วนสำคัญ
 • ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 
 • ภาคผนวก


      SAR 2557 
       ระดับคณะวิชา  
 • ปก คำนำ สารบัญ    
 • ส่วนที่ 2 ส่วนสำคัญ
 • ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 
 • ภาคผนวก

     SAR 2557 
      ระดับมหาวิทยาลัย  
 • ปก คำนำ สารบัญ
 • ส่วนที่ 2 ส่วนสำคัญ
 • ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 
 • ภาคผนวก