ประกาศนโยบายคุณภาพ 

https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLVXVsU2xQRWszc2M/view?usp=sharing


    คู่มือ (QA Manual & Handbooks)


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLejZzYnJTRDllXzg/view?usp=sharing
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สมศ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา) 

      คู่มือ-แนว   ปฏิบัติ สกอ. / สมศ.
สกอ.: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     เกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence)

                 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
https://drive.google.com/a/sau.ac.th/file/d/0ByRrpNNKjnRJZ3NnVlBTaFBaSVk/view 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 (ปรับปรุงครั้งที่ 1, 12 มีนาคม 2558) 
    


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLaFRlUGNQd0x2R0U/view?usp=sharing

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 2552https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLYmZmYUxWZFg2Tm8/view?usp=sharing

 ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED - F 2013)


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLd2dwXzh2LV9RQkU/view?usp=sharing

    MANUAL for Internal Quality                         Assurance for Higher Education  
         lnstiutions 2014


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLWDUzNFdwbFRWalU/edit?usp=sharing

เอกสารประกอบการพูดคุย งานเตรียมความพร้อม เพื่อการเขียนรายงสนผลการดำเนินงานผลประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556