คู่มือและแบบฟอร์ม สมศ.                                                                                                          NEW  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ฉบับสถาบันอุดมศึกษา

          https://drive.google.com/file/d/1VAie-QagL0tSlKJJMaE9QWpW2aweDc4M/view?usp=sharing

  ประกาศนโยบายคุณภาพ 

https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLVXVsU2xQRWszc2M/view?usp=sharing


    คู่มือ (IQA Manual & Handbooks)


https://drive.google.com/file/d/1hGSOPvCMenYDWckCy57kWI-xxqk8b2wq/view?usp=sharing

 
  NEW
คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557       คู่มือ-แนว   ปฏิบัติ สกอ. / สมศ.
สกอ.: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     เกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence)

                 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘               https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLd2dwXzh2LV9RQkU/view?usp=sharing

   MANUAL for Internal Quality                         Assurance for Higher Education  
         lnstitutions 2014 
https://drive.google.com/open?id=116Hp9cXq-HeWYW1GzpB1cDpx9ZsLB68q


  NEW  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLYmZmYUxWZFg2Tm8/view?usp=sharing

 ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED - F 2013) 

https://drive.google.com/open?id=1lgyGEv1qXMIY88HeVMBhj3rwjsTR37Wp


แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2558