นโยบายคุณภาพ (Qualicy Policy)
 มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLaFRlUGNQd0x2R0U/view?usp=sharing
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 2552


https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLYmZmYUxWZFg2Tm8/view?usp=sharing
Isced-fields-of-education-training-2013

ประกาศนโยบายคุณภาพ ปี 2558 
https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLVXVsU2xQRWszc2M/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLcUJ4Q0EybkE0dk0/view?usp=sharing
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ 
2552-2554