งานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

แผนดำเนินงาน และเงื่อนไข ------------------------------------------------------------
  • แผนดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
  • เงื่อนไขการตรวจประเมินคุณภาพ
ผู้ตรวจประเมิน ---------------------------------------------------------------------------
    • รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. (บุคลากร ม.อ.อ.)
    • รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. (บุคคลภายนอกสถาบัน)
    • แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา