โครงการ / กิจกรรมสำนักนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2557
 
           ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  
** หมายเหตุ เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารประกอบการ
บรรยายเท่านั้น กรุณาใช้แบบฟอร์มของสำนักวิชาการ
 
                 ภาพประเมินหลักสูตร คลิกที่นี่
      ภาพประเมินคณะวิชา คลิกที่นี่
      ภาพประเมินมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
      ตัวบ่งชี้ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท  
   
    เอกสารการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
                 สู่แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559     
                        ระดับมหาวิทยาลัย 

https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLRlJ5cmJiSUZBTXc/view?usp=sharing
       การดำเนินงานด้านแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559  
 
    
     การดำเนินงานด้านแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2560                                               
  
  NEW  การดำเนินงานด้านแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

        

NEW การดำเนินงานด้านแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
     https://drive.google.com/file/d/1tMxnWNDfgzuOdMPHqul-rrT6tN-TnKs6/view?usp=sharing