New  การดำเนินงานด้านแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565
          


       โครงการ / กิจกรรมสำนักนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2557
 
           ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  
** หมายเหตุ เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารประกอบการ
บรรยายเท่านั้น กรุณาใช้แบบฟอร์มของสำนักวิชาการ
 
                 ภาพประเมินหลักสูตร คลิกที่นี่
      ภาพประเมินคณะวิชา คลิกที่นี่
      ภาพประเมินมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
      ตัวบ่งชี้ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท  
   
    เอกสารการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
                 สู่แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559     
                        ระดับมหาวิทยาลัย 

https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLRlJ5cmJiSUZBTXc/view?usp=sharing