เอกสารประกอบการ ประชุม อบรม สัมมนา
 
 
นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
3 มิถุนายน 2553
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
สัมนากิจการนักศึกษา สำนักกิจการ นศ. ม.อ.อ.
2553
 
นักศึกษากับการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.อ.
2 ธันวาคม 2555
 
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
สำนักกิจการนักศึกษา ม.อ.อ. 13-14 มิ.ย. 2556


   
     
     

    แฟ้มภาพ กิจกรรม อบรม สัมมนา