เอกสารประกอบการ ประชุม อบรม สัมมนา


นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
3 มิถุนายน 2553
 
                    คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
    สัมนากิจการนักศึกษา สำนักกิจการ นศ. ม.อ.อ.2553
 
นักศึกษากับการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.อ.
2 ธันวาคม 2555
 


   

   
 
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
สำนักกิจการนักศึกษา ม.อ.อ. 13-14 มิ.ย. 2556
 
            การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
               เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560