เอกสารประกอบการ ประชุม อบรม สัมมนา


นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
3 มิถุนายน 2553
 
                    คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
    สัมนากิจการนักศึกษา สำนักกิจการ นศ. ม.อ.อ.2553
 
นักศึกษากับการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.อ.
2 ธันวาคม 2555
 


   

   
 
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
สำนักกิจการนักศึกษา ม.อ.อ. 13-14 มิ.ย. 2556
 
            การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
               เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

  โครงการ / กิจกรรม 
    ปีการศึกษา 2563 
 
 New  
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
      ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร (ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom) วันที่ 28 -29 เมษายน 2564


                                                                
    
                                                                

  โครงการ / กิจกรรม 
    ปีการศึกษา 2561 
   -โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประกันคุณภาพการศึกษา

           https://drive.google.com/file/d/1Gf8GQvAYTUTFWd8KEFCqezacmwP-Y6f0/view?usp=sharing      
 
      

   - โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร  วันที่  7-8 ธันวาคม 2561 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

   
                                                 https://drive.google.com/file/d/1kio38OzLODKD1ljxbl0f600Zp5Simxkb/view?usp=sharing 
                                             https://drive.google.com/file/d/1jvDyjOzgI230L-5M-ztsnwStj_20ZROn/view?usp=sharing   https://drive.google.com/open?id=11k4_caPmUp4zYdQVZuSDcc8EY97P-gwt


  ปีการศึกษา 2560 
  - โครงการอบรมสัมมนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนในประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักวิจัยร่วมกับสำนักนโยบายและแผน  
          วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนน้อยหน่า รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

                   
https://drive.google.com/file/d/1N4GViTu22Skys4UJCTI2jKrR5WowB-nr/view?usp=sharing        
https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLbzdPZlk5dFRTam8/view?usp=sharing

                   https://drive.google.com/file/d/1r3VOidtjK3qqnFCHjsY-54Y-6-33gUg_/view?usp=sharing           https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLZV9JZTZXS0laMWc/view?usp=sharing

   - โครงการอบรมเทคนิคการเขียน SAR ระดับหลักสูตรที่แสดงถึง Learning Outcomes 
        ในวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2561 

                               
                                            
https://drive.google.com/file/d/1h-F_js-jIugVKJCctZ7T8LyhnENlv--B/view?usp=sharing     
https://drive.google.com/file/d/1-FINvjnjQX4BmnE2_39QXmKSmEUxjISB/view?usp=sharing   

               https://drive.google.com/file/d/1t4AqUNX3qxKmEWZFW2Ro5yxq3nYnsTeb/view?usp=sharing    
https://drive.google.com/file/d/1HGcJT1F1BDQlLUOFY4DflHQboLeA5UTx/view?usp=sharing    
https://drive.google.com/file/d/17eNctU-oQlUpgpx1f9uRTMcdwe0nPIig/view?usp=sharing

                 
https://drive.google.com/file/d/1vtwB4iYh2vkhnSUmudd6niryN_-_Azbv/view?usp=sharing       
https://drive.google.com/file/d/1Q_E9B-gPAow6ZCBGj4j3Q-8ynCItT2tE/view?usp=sharing       
https://drive.google.com/file/d/1gD_ZahPl3SPKqC3AKmQitBwbW_9rHRyn/view?usp=sharing
                 
- โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
      ในวันที่ 27 เมษายน  และ  4 พฤษภาคม 2561 

                          https://drive.google.com/file/d/1YeyULfre_SundaAtV78U9MTSJPXMQKu-/view?usp=sharing          
https://drive.google.com/file/d/1w-cGKH5pFGICWtCqmeSQY_EniM_gv9rv/view?usp=sharing         

                     https://drive.google.com/file/d/1IRWZqQ-7useT9I9-1Tfn3gStHjQtdgaq/view?usp=sharing           https://drive.google.com/file/d/1qSfkqvtiFcyH4SLI4SlVDOTJLEZmm_qh/view?usp=sharing         https://drive.google.com/file/d/1UFsCt8-ZezRnr5mMgV-W2f_b-Mh0bWv7/view?usp=sharing