แบบประเมิน - แบบสำรวจ
  • การสำรวจมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การสำรวจผ่านเอกสารแบบสอบถาม และ การสำรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Online Survey)
  • ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถ คลิก   Word   หรือ   PDF   เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถาม หรือคลิก  Online  เพื่อตอบการสำรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการประมวลและรายงานผลการสำรวจ
  1. ประเมินตำรา / หนังสือ (สมศ.๗)  Word   PDF  (ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)  ปรับปรุงแก้ไข 20 ส.ค. -57
  2. ประเมินความพึงพอใจด้านสุนทรีภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๑)    PDF     Online  (ประเมินโดยนักศึกษา)
  3. ประเมินความพึงพอใจ ด้านสุนทรีภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๑) **   PDF      Online  (ประเมินโดยบุคลากร)
  4. ประเมินผลการพัฒนาสถาบันตาม อัตลักษณ์ (สมศ.๑๖.๑)   PDF      Online  (ประเมินโดยนักศึกษา)
  5. ประเมินผลการพัฒนาสถาบันตาม อัตลักษณ์ (สมศ.๑๖.๑) **   PDF      Online  (ประเมินโดยบุคลากร)
  6. ประเมินผลความพึงพอใจ ที่สะท้อน เอกลักษณ์ ของสถาบัน (สมศ.๑๗)   PDF     Online  (ประเมินโดยนักศึกษา)
  7. ประเมินผลความพึงพอใจ ที่สะท้อน เอกลักษณ์ ของสถาบัน (สมศ.๑๗) **   PDF     Online  (ประเมินโดยบุคลากร
  8. ประเมินความพึงพอใจ เว็ปไซต์ และการให้บริการของสำนักนโยบายและแผน   PDF     Online 
  9. ประเมินกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการ (QA-26)   PDF      Online   (ประเมินโดยผู้ร่วมกิจกรรม/โครงการ)
       **  แบบประเมิน  Online  รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน


       แบบฟอร์ม งานแผน คลิกที่นี่  (หรือดูที่ เมนู การดำเนินงานในรอบปี หัวข้อ แบบฟอร์ม งานแผน)
       แบบฟอร์ม งานบริหารความเสี่ยง คลิกที่นี่  (หรือดูที่ เมนู การดำเนินงานในรอบปี หัวข้อ แบบฟอร์ม งานบริหารความเสี่ยง)