แบบประเมิน - แบบสำรวจ
  • การสำรวจมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การสำรวจผ่านเอกสารแบบสอบถาม และ การสำรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Online Survey)
  • ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถ คลิ๊ก   Word   หรือ   PDF   เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบสอบถาม หรือคลิ๊ก  Online  เพื่อตอบการสำรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการประมวลและรายงานผลการสำรวจ

  1. ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต (สมศ.๒ สมศ.๑๖.๒)  (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต)
  • สำหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา     PDF    Word   Online 
  • สำหรับ ระดับปริญญาตรี        PDF    Word   Online  
  1. ประเมินคุณภาพหลักสูตร (สกอ.2.1 ข้อ 3)  (ประเมินโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
  • สำหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา     PDF    Word   Online 
  • สำหรับ ระดับปริญญาตรี        PDF    Word   Online  
  1. ประเมินตำรา / หนังสือ (สมศ.๗)  Word   PDF  (ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)  ปรับปรุงแก้ไข 20 ส.ค. -57
  2. ประเมินความพึงพอใจด้านสุนทรีภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๑)    PDF     Online  (ประเมินโดยนักศึกษา)
  3. ประเมินความพึงพอใจ ด้านสุนทรีภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๑) **   PDF      Online  (ประเมินโดยบุคลากร)
  4. ประเมินผลการพัฒนาสถาบันตาม อัตลักษณ์ (สมศ.๑๖.๑)   PDF      Online  (ประเมินโดยนักศึกษา)
  5. ประเมินผลการพัฒนาสถาบันตาม อัตลักษณ์ (สมศ.๑๖.๑) **   PDF      Online  (ประเมินโดยบุคลากร)
  6. ประเมินผลความพึงพอใจ ที่สะท้อน เอกลักษณ์ ของสถาบัน (สมศ.๑๗)   PDF     Online  (ประเมินโดยนักศึกษา)
  7. ประเมินผลความพึงพอใจ ที่สะท้อน เอกลักษณ์ ของสถาบัน (สมศ.๑๗) **   PDF     Online  (ประเมินโดยบุคลากร
  8. ประเมินอธิการบดี (สมศ.๑๓  สกอ.7.1)   PDF      Online  (ประเมินโดยคณะกรรมการสภาสถาบัน)
  9. ประเมินคณบดี / ผู้อำนวยการ (สมศ.๑๓  สกอ.7.1)   PDF    Word   Online  (ประเมินโดยคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้ง)
  10. ประเมินตนเองของสภาสถาบัน (สมศ.๑๒ สกอ.7.1)   PDF      Online  (ประเมินโดยกรรมการสภา)
  11. ประเมินความพึงพอใจ เว็ปไซต์ และการให้บริการของสำนักนโยบายและแผน   PDF     Online 
  12. ประเมินกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการ (QA-26)   PDF      Online   (ประเมินโดยผู้ร่วมกิจกรรม/โครงการ)
       **  แบบประเมิน  Online  รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน


       แบบฟอร์ม งานแผน คลิ๊กที่นี่  (หรือดูที่ เมนู การดำเนินงานในรอบปี หัวข้อ แบบฟอร์ม งานแผน)
       แบบฟอร์ม งานบริหารความเสี่ยง คลิ๊กที่นี่  (หรือดูที่ เมนู การดำเนินงานในรอบปี หัวข้อ แบบฟอร์ม งานบริหารความเสี่ยง)

         แบบฟอร์ม ส่งโทรสาร คลิ๊กที่นี่