Recent site activity

policy depart edited ประชุม-สััมมนา
policy depart edited ประชุม-สััมมนา
policy depart edited การจัดการความรู้ (KM)
policy depart edited งาน QA (ประเมิน) | ผลประเมิน/ รูปเล่มรายงาน/ ppt นำเสนอผลงาน/ โปรแกรมคำนวน
policy depart edited งาน QA (ประเมิน) | ผลประเมิน/ รูปเล่มรายงาน/ ppt นำเสนอผลงาน/ โปรแกรมคำนวน
policy depart edited รูปแบบ SAR / ผลการดำเนินงานคณะวิชา /แบบฟอร์ม
policy depart edited รูปแบบ SAR / ผลการดำเนินงานคณะวิชา /แบบฟอร์ม
policy depart edited งาน QA (ควบคุม) | นโยบายคุณภาพ / คู่มือ-แนวทาง / ประกาศ-คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
policy depart edited งาน QA (ควบคุม) | นโยบายคุณภาพ / คู่มือ-แนวทาง / ประกาศ-คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
policy depart edited งาน QA (ควบคุม) | นโยบายคุณภาพ / คู่มือ-แนวทาง / ประกาศ-คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
policy depart edited งาน QA (ควบคุม) | นโยบายคุณภาพ / คู่มือ-แนวทาง / ประกาศ-คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
policy depart edited คณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ / รายงานการประชุม
policy depart edited 2. งานแผน | งานแผนพัฒนา ม.อ.อ. / แบบฟอร์ม
policy depart edited 2. งานแผน | งานแผนพัฒนา ม.อ.อ. / แบบฟอร์ม
policy depart edited 2. งานแผน | งานแผนพัฒนา ม.อ.อ. / แบบฟอร์ม
policy depart edited ข่าวประชาสัมพันธ์
policy depart edited คณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ / รายงานการประชุม
policy depart edited คณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ / รายงานการประชุม
policy depart edited 3. งานบริหารความเสี่ยง | งานบริหารความเสี่ยง / แบบฟอร์ม
policy depart edited 2. งานแผน | งานแผนพัฒนา ม.อ.อ. / แบบฟอร์ม
policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน

older | newer