Recent site activity

Dec 2, 2019, 10:32 PM policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Dec 2, 2019, 10:31 PM policy depart updated ภาพรวมการดำเนินงานด้านแผนและประกันคุณภาพ ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป (สำนักนโยบายและแผน) (pdf.io).jpg
Dec 2, 2019, 8:36 PM policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Dec 2, 2019, 8:32 PM policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Dec 2, 2019, 8:30 PM policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Dec 2, 2019, 8:29 PM policy depart attached ภาพรวมการดำเนินงานด้านแผนและประกันคุณภาพ ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป (สำนักนโยบายและแผน) (pdf.io).jpg to 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Dec 2, 2019, 8:24 PM policy depart edited คณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ / รายงานการประชุม
Dec 2, 2019, 6:36 PM policy depart edited คณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ / รายงานการประชุม
Nov 11, 2019, 11:31 PM policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Nov 11, 2019, 11:19 PM policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Nov 11, 2019, 10:58 PM policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Nov 11, 2019, 10:57 PM policy depart attached 18540245161854024516.jpg to 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Nov 11, 2019, 10:54 PM policy depart edited 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Nov 11, 2019, 10:53 PM policy depart attached 511304555511304555.jpg to 1. การดำเนินงานสำนักนโยบายและแผน
Oct 30, 2019, 8:11 PM policy depart edited ข่าวประชาสัมพันธ์
Oct 2, 2019, 8:07 PM policy depart edited 2. งานแผน | งานแผนพัฒนา ม.อ.อ. / แบบฟอร์ม
Oct 2, 2019, 8:06 PM policy depart edited 2. งานแผน | งานแผนพัฒนา ม.อ.อ. / แบบฟอร์ม
Oct 2, 2019, 8:06 PM policy depart edited 2. งานแผน | งานแผนพัฒนา ม.อ.อ. / แบบฟอร์ม
Oct 2, 2019, 8:05 PM policy depart updated ปกแผน_p001.jpg
Oct 2, 2019, 8:05 PM policy depart attached ปกแผน_p001.jpg to 2. งานแผน | งานแผนพัฒนา ม.อ.อ. / แบบฟอร์ม
Oct 2, 2019, 8:01 PM policy depart edited คณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ / รายงานการประชุม
Oct 2, 2019, 8:00 PM policy depart edited คณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ / รายงานการประชุม
Oct 2, 2019, 7:59 PM policy depart edited คณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ / รายงานการประชุม
Oct 1, 2019, 2:06 AM policy depart edited ข่าวประชาสัมพันธ์
Oct 1, 2019, 2:06 AM policy depart updated ตรวจคณะศิลปศาสตร์​ 7962_๑๙๑๐๐๑_0006.jpg

older | newer