ความมุ่งมั่นของพวกเรา

  • พันธกิจ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ งานการประกันคุณภาพการศึกษา และงานบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ด้านแผน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และงานบริหารความเสี่ยง แก่นักศึกษา บุคลากร และสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปรัชญา และ ปณิธาน -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          มุ่งมั่นดำเนินงานเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงาน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แก่หน่วยงานทุกระดับ ตามกรอบนโยบายที่มหาวิทยาลัย และองค์การภายนอกกำหนด

  • วัตถุประสงค์ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไก การดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักนโยบายและแผน ให้มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลาง ให้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศระดับสถาบัน
  3. เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อการประสานงานตามพันธกิจของสำนักนโยบายฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ตามพันธกิจของสำนักนโยบายฯ แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตามพันธกิจของสำนักนโยบายฯ แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  6. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานตามพันธกิจของสำนักนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง เสนอต่อสถาบัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------