งานประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพรวมการดำเนินงาน

      ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

ปรัชญามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

    " บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร "


วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

" เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติจริง "


พันธกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 

การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 


เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

" เป็นสถาบันที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้คู่การปฏิบัติ "


อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

" บัณฑิตมีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี