งานประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน  ปีการศึกษา 2565

ภาพรวมการดำเนินงาน

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

พ.ศ. 2559-2563

" บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร "

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

" เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การปฏิบัติจริง "


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 


" เป็นสถาบันที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้คู่การปฏิบัติ "


" บัณฑิตมีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี " แบบฟอร์ม งานแผน