ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน

      เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ (เกณฑ์ใหม่!) 
              ประจำปีการศึกษา 2557
 
  https://drive.google.com/file/d/0B72DBSyvJ7tLejZzYnJTRDllXzg/view?usp=sharing 
                    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
                       ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  New      

    
  • ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)    คลิก 
  • การบูรณาการ 4 ภารกิจ  คลิก 
  • คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  คลิก
  • เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติ '' การประกันคุณภาพการศึกษา''   ประจำปี พ.ศ.2557   คลิก                  
  • เกณฑ์ประเมินระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัย (Update 4 พ.ย.57) คลิก
  • การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย คลิก
  • บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพฯ ระดับอุดมศึกษา  คลิก   
  • เกณฑ์ประเมินและความรับผิดชอบ (Update 4 พ.ย. 57) คลิก